Nákupný košík obsahuje:
0 položiek za 0,00 EUR
AKCIOVÁ PONUKA
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky internetového obchodu 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou matadorpneu.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.matadorpneu.sk (ďalej len "obchod").
 2. Kupujúcim sa rozumie v obchode  fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje. 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenost apod.),vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny: 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov ( Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne kurierovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 1-10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 6. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. 

IV. Kúpna cena, poštovné a balné:

 1. Kúpna cena ( cena vrátene DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku u kuriéra , pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 2. V cene nie je započítané poštovné a balné. Toto sa účtuje nasledovne:

  Poštovné a balné = 6 EUR  pri doručení kuriérom tenexpres sa účtuje k cene tovaru.

 3. Tovar sa expeduje len na územie SR.

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

 • Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.
 • V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. 
 • Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

VI. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom .
 2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo použivaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 3. Zákazník preberá zodpovednosť  za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. matadorpneu.sk, nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom. 
  Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky , odporúčame neprevziať zásielku od doručovateľa a  žiadať  spísanie zápisu.  
  Pri  uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobila matadorpneu.sk túto realizujte písomne a musí obsahovať: 
  a) označenie a popis závady zásielky, 
  b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov


VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese info@matadorpneu.sk alebo na telefónnych číslach uverejnených v časti KONTAKTY na tejto stránke.


Vo Svidniku Dňa 22. augusta 2011

 

Akú značku pneumatík kupujete?